Edusoft Live Class Booking Form


Login Details

Please fill the form to book online class. (कृपया भिडियो कोर्स अर्डर गर्न फारम भर्नुहोस्।)

For more info contact us at 015901590, 9851138082, 9840221223


Full Name (पुरा नाम) *
Email (इमेल)*
Create Password *
Phone Number (मोबाइल नम्बर) *
City (शहर)*
State/Province (राज्य / प्रदेश) *

Available payment options: E-Sewa, Khalti, NIC ASIA Bank A/C No.
Live Class

Select Course (पाठ्यक्रम चयन गर्नुहोस्)*शिक्षक सेवा आयोग

Pre Booking Batch 2
शिक्षक सेवा आयोग - मा.वि - Fee 10000 8000 Rs 6000
शिक्षक सेवा आयोग - नि.मा.वि / शिक्षक सेवा आयोग - प्रा.वि - Fee 10000 8000 Rs 6000

Offer: पहिलो ५० जाना विद्याथीलाई २००० छुटगरी जम्मा ६००० पर्नेछ


शिक्षक सेवा दोस्रो Paper

शिक्षक सेवा नि.मा.वि विषयगत

नि.मा.वि - नेपाली - Fee Rs 5000
नि.मा.वि - अंग्रेजी - Fee Rs 5000
नि.मा.वि - विज्ञान - Fee Rs 5000
नि.मा.वि - सामाजिक - Fee Rs 5000

शिक्षक सेवा मा.वि विषयगत

मा.वि - नेपाली - Fee Rs 5000
मा.वि - अंग्रेजी - Fee Rs 5000
मा.वि - विज्ञान - Fee Rs 5000
मा.वि - सामाजिक - Fee Rs 5000

शिक्षक सेवा प्रा.वि विषयगत

Second Paper - Fee Rs 5000

Sakha Adhikrit First Paper

अधिकृत IQ - Fee Rs 3000
अधिकृत GK - Fee Rs 2500
अधिकृत English -Rajiv Sir - Fee Rs 2500
अधिकृत English - Naresh Sir - Fee Rs 2500

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक

Pre Booking
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तह ४ - Fee 15000 Rs 12000
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तह ५ - Fee 15000 Rs 12000

Kharidar Live Class

नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित
Kharidar – GK - Fee 3000 Rs 2500
Kharidar – IQ - Fee 3000 Rs 2500
Kharidar – Maths - Fee Rs 2000
द्वितीयपत्र : कार्यालय व्यवस्थापन - Fee Rs 4000
तृतीयपत्र : कार्यज्ञान सम्वन्धी - Fee Rs 4000
कम्पुटर सीप परीक्षा - Fee Rs 2000

Offer: प्रथमपत्र , द्वितीयपत्र , तृतीयपत्रको कक्षा लिने बिद्याथीलाई कम्पुटर सीप परीक्षा निसुल्क


Loksewa Health

(गण्डकी प्रदेश लोकसेवाको बिज्ञापनको लागी )
हे.अ./अ.हे.व./अ.न.मि. | HA/AHW/SN/ANM/LAB - Fee 8000 Rs 6000
Nursing - Fee 8000 Rs 6000

NASU Live Class

NASU – GK - Fee Rs 2500
NASU – IQ - Fee Rs 2500

ना. सु. दोस्रो पत्र

समसामयिक अध्ययन र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन - Fee Rs 3500

ना. सु. तेस्रो पत्र - सेवा समूह

प्रसाशन समूह - Fee Rs 4000
लेखा समूह - Fee Rs 4000
राजश्व समूह - Fee Rs 4000
परराष्ट्र सेवा - Fee Rs 5000

नेपाल बिधुत प्रधिकरण

नेपाल बिधुत प्रधिकरण तह ४
नेपाल बिधुत प्रधिकरण तह ५

विजेता Batch Section Office (लेखनसिप )

कक्षा संचालन - भद्र १ गते बिहान ६:३० बजे र साझा ६:३० बजे
लोक सेवा - अधिकृत - द्वितीय, तृतीय र चतुर्थ पत्र - विजेता Batch (लेखनसिप ) - Fee Rs 12000

Offer: Rs.10000 for first 100 registered students


Fast Track Toofan Batch

Registration Closed

Toofan IQ(NASU, Section Officer) -Important Question Practice - Fee 1500 Rs 1000
Toofan English( Section Officer) Naresh Sir -Important Question Practice - Fee 1500 Rs 1000

Computer Operator (Level 4 & 5) Live Class

लोकसेवा र संघ सस्थान
Computer Operator Level 4,5 - Fee Rs 4000
Computer Operator Nepal Police - Fee Rs 4000

I agree all terms and conditions stated above and agree to be bound by above terms. (म माथि उल्लेखित सबै नियम र सर्तहरूसँग सहमत छु र माथिका सर्तहरूसँग बाध्य हुन म राजी छु।) *

I agree (म सहमत छु)

View Terms And Condition