Edusoft Live Class Booking Form


Login Details

Please fill the form to order video course. (कृपया भिडियो कोर्स अर्डर गर्न फारम भर्नुहोस्।)

For more info contact us at 015901590, 9851138082, 9840221223


Full Name (पुरा नाम) *
Email (इमेल)*
Create Password *
Phone Number (मोबाइल नम्बर) *
City (शहर)*
State/Province (राज्य / प्रदेश) *

This video course is complete offline video course, you will get the complete video course at once in your registered Email ID. you will have to download (30-40 GB) video files before using the video course except in the case of Pen Drive purchase. .you need internet for few seconds to login into our learning application- Edusoft Virtual in which videos can be played

(यो भिडियो कोर्स पूर्ण अफलाइन भिडियो कोर्स हो, तपाईं एक पटक मा तपाईंको पंजीकृत ईमेल आईडीमा पूर्ण भिडियो कोर्स प्राप्त गर्नुहुनेछ। पेन ड्राइभ खरीदको मामला बाहेक भिडियो कोर्स प्रयोग गर्नु अघि तपाईंले डाउनलोड गर्नुपर्नेछ।(30-40 GB video files)

Available payment options: E-Sewa, Khalti, NIC ASIA Bank A/C No.

We will mail you the payments details in your registered email ID after completion of registration.Select Course (पाठ्यक्रम चयन गर्नुहोस्)*

शिक्षक सेवा आयोग (TSC)

Pre Booking

Validity 6 Months

शिक्षक सेवा आयोग - मा.वि

शिक्षक सेवा आयोग - मा.वि (सामान्य परीक्षा - प्रथम पत्र) - Fee 10000 Rs 5000

शिक्षक सेवा आयोग - नि.मा.वि / प्रा.वि

शिक्षक सेवा आयोग - नि.मा.वि / प्रा.वि (सामान्य परीक्षा - प्रथम पत्र) - Fee 10000 Rs 5000

Validity 3 Months

शिक्षक सेवा आयोग - मा.वि

शिक्षक सेवा आयोग - मा.वि (सामान्य परीक्षा - प्रथम पत्र) - Fee 8000 Rs 4000

शिक्षक सेवा आयोग - नि.मा.वि / प्रा.वि

शिक्षक सेवा आयोग - नि.मा.वि / प्रा.वि (सामान्य परीक्षा - प्रथम पत्र) - Fee 8000 Rs 4000

Loksewa

Validity 6 Months

Sakha Adhikrit

शाखा अधिकृत प्रथम पत्र – प्रशासनिक अभिरुचि परीक्षण (Naresh) - Fee Rs 6000
शाखा अधिकृत प्रथम पत्र – प्रशासनिक अभिरुचि परीक्षण (Rajiv) - Fee Rs 6500
शाखा अधिकृत – Aptitude Test (IQ) - Fee Rs 3500
शाखा अधिकृत – सामान्य सचेतना (GK)(Updated*) - Fee Rs 2800
शाखा अधिकृत – English (ELCT) (Naresh Sir) - Fee Rs 2800
शाखा अधिकृत – English (ELCT) ( Rajiv Sir) - Fee Rs 4000
शाखा अधिकृत द्वितीय पत्र – शासन प्रणाली - Fee Rs 6000

NASU

नायव सुब्बा - प्रथम पत्र (GK&IQ) - Fee Rs 4400
नायव सुब्बा – सामान्य बौद्धिक परिक्षण - Fee Rs 2800
नायव सुब्बा  – सामान्य ज्ञान (Updated*) - Fee Rs 2700

Kharidar

खरिदार - प्रथम पत्र (GK & IQ) - Fee Rs 4000
खरिदार – सामान्य बौद्धिक परिक्षण - Fee Rs 2500
खरिदार – सामान्य ज्ञान (Updated*) - Fee Rs 2500
खरिदार – विज्ञान - Fee Rs 3000
खरिदार – गणित - Fee Rs 3000
खरिदार - द्वितीय पत्र (विज्ञान र गणित) - Fee Rs 4400
खरिदार - तृतीय पत्र - Fee Rs 4500

Validity 3 Months

Sakha Adhikrit

शाखा अधिकृत प्रथम पत्र – प्रशासनिक अभिरुचि परीक्षण (Naresh) - Fee Rs 5000
शाखा अधिकृत प्रथम पत्र – प्रशासनिक अभिरुचि परीक्षण (Rajiv) - Fee Rs 5500
शाखा अधिकृत – Aptitude Test (IQ) - Fee Rs 2500
शाखा अधिकृत – सामान्य सचेतना (GK)(Updated*) - Fee Rs 2000
शाखा अधिकृत – English (ELCT) ( Naresh Sir) - Fee Rs 2000
शाखा अधिकृत – English (ELCT) ( Rajiv Sir) - Fee Rs 3000
शाखा अधिकृत द्वितीय पत्र – शासन प्रणाली - Fee Rs 5000

NASU

नायव सुब्बा - प्रथम पत्र (GK&IQ) - Fee Rs 3400
नायव सुब्बा – सामान्य बौद्धिक परिक्षण - Fee Rs 2000
नायव सुब्बा  – सामान्य ज्ञान (Updated*) - Fee Rs 1900

Kharidar

खरिदार - प्रथम पत्र (GK & IQ) - Fee Rs 3000
खरिदार – सामान्य बौद्धिक परिक्षण - Fee Rs 1750
खरिदार – सामान्य ज्ञान (Updated*) - Fee Rs 1750
खरिदार – विज्ञान - Fee Rs 2500
खरिदार – गणित - Fee Rs 2500
खरिदार - द्वितीय पत्र (विज्ञान र गणित) - Fee Rs 3800
खरिदार - तृतीय पत्र - Fee Rs 3500

Nepal Police

Validity 6 Months

Police Inspector

प्रहरी निरीक्षक - प्रथम पत्र (GK, IQ) - Fee Rs 4500
प्रहरी निरीक्षक – बौद्धिक परिक्षण - Fee Rs 3000
प्रहरी निरीक्षक –  सामान्य ज्ञान (Updated*) - Fee Rs 2500
प्रहरी निरीक्षक – अंग्रेजी भाषा -Bishwa Sir - Fee Rs 3000
प्रहरी निरीक्षक – अंग्रेजी भाषा -Naresh Sir - Fee Rs 3000
प्रहरी निरीक्षक - द्वितीय पत्र (English, Nepali)-Naresh Sir - Fee Rs 4500
प्रहरी निरीक्षक - द्वितीय पत्र (English, Nepali)-Bishwa Sir - Fee Rs 4500
प्रहरी निरीक्षक – नेपाली भाषा - Fee Rs 2500

ASI

प्रहरी सहायक निरीक्षक - प्रथम पत्र (GK, IQ) - Fee Rs 4500
प्रहरी सहायक निरीक्षक – बौद्धिक परिक्षण - Fee Rs 3000
प्रहरी सहायक निरीक्षक – सामान्य ज्ञान (Updated*) - Fee Rs 2500
प्रहरी सहायक निरीक्षक – अंग्रेजी भाषा -Naresh Sir - Fee Rs 3000
प्रहरी सहायक निरीक्षक – अंग्रेजी भाषा -Bishwa Sir - Fee Rs 3000
प्रहरी सहायक निरीक्षक - द्वितीय पत्र (English, Nepali)-Naresh Sir - Fee Rs 4500
प्रहरी सहायक निरीक्षक - द्वितीय पत्र (English, Nepali)-Bishwa Sir - Fee Rs 4500
प्रहरी सहायक निरीक्षक – नेपाली भाषा - Fee Rs 2500

Validity 3 Months

Police Inspector

प्रहरी निरीक्षक - प्रथम पत्र (GK, IQ) - Fee Rs 3500
प्रहरी निरीक्षक – बौद्धिक परिक्षण - Fee Rs 2250
प्रहरी निरीक्षक –  सामान्य ज्ञान (Updated*) - Fee Rs 1875
प्रहरी निरीक्षक - द्वितीय पत्र (English, Nepali)-Naresh Sir - Fee Rs 3500
प्रहरी निरीक्षक - द्वितीय पत्र (English, Nepali)- Bishwa Sir - Fee Rs 3500
प्रहरी निरीक्षक – अंग्रेजी भाषा - Naresh Sir - Fee Rs 2250
प्रहरी निरीक्षक – अंग्रेजी भाषा - Bishwa Sir - Fee Rs 2250
प्रहरी निरीक्षक – नेपाली भाषा - Fee Rs 1875

ASI

प्रहरी सहायक निरीक्षक - प्रथम पत्र (GK, IQ) - Fee Rs 3500
प्रहरी सहायक निरीक्षक – बौद्धिक परिक्षण - Fee Rs 2250
प्रहरी सहायक निरीक्षक – सामान्य ज्ञान (Updated*) - Fee Rs 1875
प्रहरी सहायक निरीक्षक - द्वितीय पत्र (English, Nepali)- Naresh Sir - Fee Rs 3500
प्रहरी सहायक निरीक्षक - द्वितीय पत्र (English, Nepali)-Bishwa Sir - Fee Rs 3500
प्रहरी सहायक निरीक्षक – अंग्रेजी भाषा -Naresh Sir - Fee Rs 2250
प्रहरी सहायक निरीक्षक – अंग्रेजी भाषा -Bishwa Sir - Fee Rs 2250
प्रहरी सहायक निरीक्षक – नेपाली भाषा - Fee Rs 1875

Validity 45 Days

ASI

प्रहरी सहायक निरीक्षक - प्रथम पत्र (GK, IQ) - Fee Rs 2000
प्रहरी सहायक निरीक्षक - द्वितीय पत्र (English, Nepali) - Naresh Sir - Fee Rs 2000
प्रहरी सहायक निरीक्षक - द्वितीय पत्र (English, Nepali)- Bishwo Sir - Fee Rs 2000

CMAT

Validity 90 Days

CMAT-VerbalAbility - Fee Rs 1200
CMAT-Math - Fee Rs 1200
CMAT-General Awareness (Updated*) - Fee Rs 800
CMAT - Logical Reasoning - Fee Rs 800

Validity 60 Days

CMAT-VerbalAbility - Fee Rs 900
CMAT-Math - Fee Rs 900
CMAT-General Awareness (Updated*) - Fee Rs 500
CMAT - Logical Reasoning - Fee Rs 500

Computer Operator

Validity 6 months

कम्प्युटर अपरेटर - Fee Rs 4500

Validity 3 months

कम्प्युटर अपरेटर - Fee Rs 3500

DELIVERY MODE *

DOWNLOADABLE LINK - INTERNET REQUIRED to download the course
PEN DRIVE- INTERNET REQUIRED FOR FEW SECONDS TO LOGIN (Rs-1500 Extra Payable for Pen Drive and delivery charge)

I agree (म सहमत छु)

View Terms And Condition